Fond Høyrente

Verdipapirfondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning på lang sikt for den risikoen fondet påtar seg.

Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner. Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån
og obligasjoner med fortrinnsrett. Fondet investerer hovedsaklig i verdipapirer denominert i NOK.

Fondet blir forvaltet av Øivind Thorstensen, Msc Bsc

Nøkkelinformasjon
Prospekt
Vedtekter
Markedsrapporter
FondsporteføljeFondsportefølje

eller last ned tegningsblankett
eller last ned innløsningsblankett


*Fondet betaler utbytte til sine kunder hvert år.
Overnevnte fondskurs er etter utbytte.