Fond Heimdal Høyrente

Verdipapirfondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning på lang sikt for den risikoen fondet påtar seg.

Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner (Høyrenteobligasjoner/High Yield). Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån
og obligasjoner med fortrinnsrett. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer denominert i NOK.


eller last ned tegningsblankett
eller last ned tegningsblankett
eller last ned innløsningsblankett


*Fondet betaler utbytte til sine kunder hvert år (se informasjonsbrev). Overnevnte fondskurs er etter utbytte.