Fond Heimdal Utbytte

Ta del i verdiskapningen på Oslo Børs

Aksjefondet Heimdal Utbytte investerer tilgjengelige midler i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, primært på Oslo Børs. Inntil 15 prosent av kapitalen kan investeres i utbyttebetalende aksjer i EØS-området. Fondet vil normalt være fullinvestert i aksjemarkedene.

Investeringer i Heimdal Utbytte er forbundet med risiko, og investorer må derfor forvente kurssvingninger på kapital i fondet. Fondet passer for alle som ønsker å ta del i verdiskapingen i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis – og som har et langsiktig perspektiv på investeringen i fondet.


eller last ned tegningsblankett
eller last ned tegningsblankett
eller last ned innløsningsblankett