Even Høyvik

Velkommen til andelseiermøte!

Som andelseier mottar du denne informasjonen om forslag til endringer i vedtektene til fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS. Vedtektsendringene innebærer i korte trekk følgende: Ytterligere opplysninger om derivater Endring av minstetegning Endring av plasseringsbegrensning i andre verdipapirfond For nærmere informasjon se vedlagte innkalling med stemmeseddel og fullmaktsblankett. Fullmaktsblankett Innkalling andelseiermøte Stemmeseddel Er du interessert […]

Velkommen til andelseiermøte! Read More »

Sigurd Klev

Investeringsstrategi i Heimdal Utbytte

Se presentasjonen her. Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkast­ning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved

Investeringsstrategi i Heimdal Utbytte Read More »

Heimdal Utbytte porteføljeoppdatering

Se presentasjonen her.   Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkast­ning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt

Heimdal Utbytte porteføljeoppdatering Read More »

Finansavtaleloven

Heimdal Forvaltning endrer tidsfrist (cut-off) for handel i våre fond

Vi endrer Cut-off (frist) fra kl 08:00 til 10:30 for kurs samme dag. Alle våre fond fastsetter normalt kurs daglig alle bankdager. Transaksjonen forutsetter, som tidligere, at beløpet blir godskrevet fondets bankkonto samme dag, enten om du overfører beløpet selv eller via engangsfullmakt (NETS). Du kan kjøpe våre fond her. Les mer om Heimdal Høyrente her. Les mer

Heimdal Forvaltning endrer tidsfrist (cut-off) for handel i våre fond Read More »

Ny beholdnings- og rapporteringsløsning

Løsningen Den nye løsningen har et grensesnitt som er tilpasset mobil, PC og nettbrett. Få full beholdnings-, transaksjons- og avkastningsoversikt. Smidigere og tryggere innlogging med BankID. Fullstendig dokumentarkiv med årsoppgaver, halårsoppgaver, månedsrapporter, endringsmeldinger mm.   Har du investert via et selskap og trenger innlogging, vennligst ta kontakt med info@heimdalfondene.no  

Ny beholdnings- og rapporteringsløsning Read More »

Utakt er verdens lønn

Du har hørt det før. Det er ikke smart å legge alle eggene i én kurv. Både teori og empiri tilsier at det er fornuftig å spre risiko på ulike typer aktiva og instrumenter, som rentebærende papirer, aksjer og eiendom. Aksjer er i varierende grad forbundet med risiko for kursendringer. Man bør derfor ha et

Utakt er verdens lønn Read More »

Innkalling til valgmøte i Heimdal Forvaltning AS

Styremedlemmer velges inn for 2 år av gangen. Sittende andelseiervalgt styremedlem Henriette Hoff Sandvaag er trådt ut av styret, hvorpå andelseiere skal stemme inn et nytt styremedlem. Sittende andelseiere har bekreftet interesse fra ny kandidat. Ny kandidat er Charlotte Knutsen. Charlotte har lang erfaring innen compliance, revisjon, governance og risikostyring fra ulike roller og arbeidsgivere,

Innkalling til valgmøte i Heimdal Forvaltning AS Read More »

Ligningskurser

Ved hvert årsskifte utbetales utbytte fra rentefond. Utbyttet utbetales som nye andeler til alle som eier fondet per 31.12. De nye andelene blir å regne som skattepliktig inntekt for eieren av fondet. Samtidig blir fondets kurs nedjustert tilsvarende verdien på de nye andelene.  Årsakene til den årlige kursjusteringen i rentefond, er at renten du har fått

Ligningskurser Read More »

Siste nyheter

Kontakt oss